Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument zabezpieczania przed wybuchem (DZPW) może być opracowaniem, które zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące zagrożenia wybuchem w miejscu pracy, w szczególności:

Wieloletnie doświadczenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Opracowujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem w firmach, w których występuje atmosfera wybuchowa określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). W opracowanym dokumencie określamy między innymi prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych, potencjalne źródła zapłonu, instalacje, które są eksploatowane, jakie są wykorzystywane substancje czy zachodzące w zakładzie procesy. Ponadto, w takiej ocenie wskazujemy wymagane środki ochronne, terminy przeglądów infrastruktury przeciwpożarowej czy określamy zasady koordynowania środków ochrony wśród pracowników.

Wszystko to sprawia, że Dokument Zagrożenia Przed Wybuchem jest najbardziej kompletnym dokumentem, w którym znajdują się wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.