Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Mając na uwadze wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

AGAPOL Zakład Usługowo Oświatowy s.c. Agnieszka Krupa i Piotr Krupa
z siedzibą w Rzeszowie 35-114, ul. Malczewskiego 13/27
NIP 8133563723

Dane kontaktowe:
AGAPOL Zakład Usługowo Oświatowy s.c. Agnieszka Krupa i Piotr Krupa
z siedzibą w Rzeszowie 35-114, ul. Malczewskiego 13/27
tel.: + 608424388; e-mail: biuro@agapol.net

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, wykonania i obsługi zawartej umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany ze sporządzaniem dokumentów w tym wydawania zaświadczeń, sporządzania protokołów powypadkowych itp.;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.
 1. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.
 2. Okres przechowywania danych zależny jest od celu przetwarzania:
 • umowa – po zakończeniu umowy do okresu przedawnienia w celu realizacji reklamacji i/lub roszczeń;
 1. Okres wynikający z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. Na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich kopii;
 • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
 • ograniczania przetwarzania danych;
 • usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 1. Na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 2. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres; ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.