Sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Dokumentacja powypadkowa

Jeśli w zakładzie pracy dojdzie do wypadku stowarzyszeniowego, to na pracodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji powypadkowej. Będzie on miał zaufanie do wiedzy i znajomości podmiotów zewnętrznych.

§2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§31 Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

§4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Usługi zakresu BHP - Pracodawca

Z chwilą powołania nas do zespołu powypadkowego przez Pracodawcę niezwłocznie rozpoczynamy ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku w pracy. Postępowanie powypadkowe prowadzimy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.2009.105.870) oraz Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.)

Postępowanie powypadkowe — dokumentacja

Z przeprowadzonego postępowania sporządzamy protokół powypadkowy oraz przygotowujemy statystyczną kartę wypadku Z-KW, którą Pracodawca jest zobowiązany wypełnić w formie elektronicznej na stronie GUS.

Pamiętaj!

Wybierając opcję kompleksowej obsługi firmy za postępowanie powypadkowe nie płacisz !

Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz specjalistów od badania postępowania powypadkowego BHP.