Sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Dokumentacja powypadkowa

Jeśli w zakładzie pracy dojdzie do wypadku stowarzyszeniowego, to na pracodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji powypadkowej. Będzie on miał zaufanie do wiedzy i znajomości podmiotów zewnętrznych.

§2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§31 Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

§4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Usługi zakresu BHP - Pracodawca

Oprócz dokumentacji, wspieramy pracodawców w alternatywnych zadaniach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego
i opracowujemy kierunki pracy, aby spełnić obowiązki prawne, a jednocześnie zagwarantować kolejny poziom bezpieczeństwa w firmie.

Postępowanie powypadkowe — dokumentacja

W pierwszej kolejności należy powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest sporządzenie protokołu powypadkowego bhp oraz sprawdzenie okoliczności i przyczyn wypadku. Protokół powypadkowy bhp powinien zawierać:

Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz specjalistów od badania postępowania powypadkowego BHP.